CephSmileV.2.0.
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว

เซฟสมายล์ เวอร์ชัน 2 :โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์

กะโหลกศรีษะ & โมเดลฟัน และจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน

CephSmileV2

CEPHSMILE V2

เซฟสมายล์ เวอร์ชัน 2 :โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศรีษะ & โมเดลฟัน และจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน (CephSmile V.2.0 ) : CephSmile เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยวาดรอยของรูปร่างกระโหลกศรีษะใบหน้าด้านข้างและด้านหน้า ทั้งที่ส่วนที่เป็นโครงสร้างกระดูก และเนื้อเยื่อ Soft tissue จากจุดสำคัญในแผ่นภาพรังสีเซฟาโลเมตริก ที่กำหนดโดยทันตแพทย์ นอกจากนี้ CephSmile ยังช่วยคำนวณค่าของมุมและระยะต่างๆ ที่เกิดขึ้น ( Cephalometric Analysis ) ที่มีความสำคัญและใช้วิเคราะห์โครงสร้างลักษณะใบหน้าด้านข้าง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ทราบถึงปัญหาความผิดปกติของโครงสร้างกระโหลกศรีษะใบหน้าและฟันด้วยทฤษฎีทั้งในและต่างประเทศ และสามารถทำการเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละช่วงของการจัดฟัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงใบหน้าของผู้ป่วย ว่าจะมีแนวโน้มของใบหน้าเป็นอย่างไรภายหลังการจัดฟัน มีการนำเอาการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีเอกซเรย์ด้านหน้า (Postero-Anterion View) เพื่อดูความสมมาตรของใบหน้า ด้านหน้าประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านข้าง มาวิเคราะห์เพื่อทำการจำลองกะโหลกใน 3 มิติ จากภาพถ่ายรังสีด้านหน้า และ ด้านข้าง พร้อมลายเส้นเซฟาโลเมตริกซ์ ด้วยเทคนิค 3D Image Warping จากภาพกะโหลกมาตราฐานใน 3 มิติ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันพิเศษในการวิเคราะห์ภาพแบบจำลองฟัน เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างที่ใช้ในการเคลื่อนฟันอีกด้วย (Model Analysis 2 มิติ) สามารถจำลองการตัดฟัน ถอนฟัน และจำลองการเคลื่อนที่ฟันใน 2 มิติ

 

ฟังก์ชันที่มีในเซฟสมายล์ เวอร์ชัน 2

LATERAL CEPHALOMETRIC ANALYSIS

CephSmile สามารถทำการซ้อนทับภาพระหว่างภาพรังสี และภาพใบหน้าด้านข้าง สามารถทำการ วาดโครงร่างของใบหน้า กะโหลก และฟันที่สำคัญ ตาม Reference Points มี Tools ช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถทำการวิเคราะห์ Cephalometric Analysis ในรูปแบบการวิเคราะห์แบบต่างๆ ทั้งตามทฤษฎีในประเทศ อาทิเช่น Mahidol, Chula, Chiangmai, Khonkean, Songkha และตามทฤษฎีที่นิยมในต่างประเทศ อาทิเช่น Down, Steiner, Tweed, Jaraback, Harvold, Ricketts, McNamara, ABO และ Sassouni Analysis ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้ทราบถึง ปัญหาของโครงสร้างกระโหลกศรีษะ ใบหน้า และการสบฟันผิดปกติ เพื่อให้สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง

POSTERO-ANTERIOR (PA) ANALYSIS

เป็นการวิเคราะห์ภาพรังสีใบหน้าด้านหน้า เพื่อดูความสมมาตรของใบหน้า สำหรับการจัดฟันและการผ่าตัดขากรรไกร นอกจากนี้ยังสามารถซ้อนทับภาพรังสีด้านหน้า ลงบนภาพถ่ายได้ และ สามารถวาดภาพและแก้ไขลายเส้นได้เหมือนการวิเคราะห์ด้านข้าง  

SUPERIMPOSITION

CephSmile จะช่วยวาดรอยของรูปร่าง กะโหลก ศรีษะใบหน้าด้านข้าง ทั้งที่ส่วนที่เป็นโครงสร้างกระดูก และเนื้อเยื่อ จากจุดสำคัญในแผ่นภาพรังสี และช่วยคำนวณค่าของมุมและระยะต่างๆ ที่เกิดขึ้น (Cephalometric Analysis) สามารถทำการพิมพ์ บันทึกข้อมูลต่างๆ ข้อมูลที่บันทึก สามารถนำไปใช้ในการเปรียบเทียบ ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา ในฟังก์ชันนี้

ORTHODONTIC TREATMENT SIMULATION

CephSmile มี ฟังก์ชัน การจำลองใบหน้าด้านข้าง หลังการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันและผ่าตัดในระบบดิจิทัล โดยทำการคำนวณการเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนของภาพใบหน้าที่เกิดขึ้น โดยอ้างอิงจากค่าทางสถิติของการเปลี่ยนแปลงรูปหน้าหลังการจัดฟันของคนไทย 50 ราย (ค่าความสัมพันธ์ต่างๆ ได้จากคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ซึ่งจะทำให้ได้รูปหน้าที่จำลองได้เหมือนจริงสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ

3D SKULL FROM 2D LATERAL & PA X-RAY VIEWS

เป็นการจำลองภาพกะโหลกศรีษะใน 3 มิติ จากภาพรังสีด้านหน้าและด้านข้างในระบบดิจิทัล ซึ่งจะใช้เพียงข้อมูลภาพ X-ray ด้านหน้า (PA View) และ ด้านข้าง (Lateral View) และข้อมูลลายเส้น Cephalometric Analysis ก็จะได้ภาพจำลองกะโหลกใน 3 มิติได้ พร้อมสามารถวัดขนาดและมุมใน 3 มิติได้เช่นกัน

MODEL ANALYSIS

ในการวิเคราะห์แบบจำลองฟันมีความสำคัญ เพื่อใช้ในการวัดขนาดความกว้างของฟันแต่ละซี่ และขนาดความกว้างของฟันโดยรวม และช่องว่างที่มีอยู่จริงภายในช่องปาก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ช่องว่างในช่องปากและนำมาวางแผนการรักษา ในการพิจารณาถึงการเคลื่อนฟันหรือการถอนฟันสำหรับการจัดฟันเซฟสมายล์ เวอร์ชัน 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Thailand ICT Award (TICTA 2009) สาขา e-Health Application) & รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประเภท รางวัลประกาศเกียรติคุณ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553 & ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (1 ใน 10) ในการประกวด ประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 5 

CephSmile V2 Workshop (8 กรกฎาคม 2558)


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (Workshop) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ & โมเดลฟันเพื่อการจัดฟัน (CephSmile V.2) ในวันพุธที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ หน่วยคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 3 คณะทันตแพทย ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมรับโปรแกรมใช้งาน Demo 90 วัน

หากท่านสนใจเข้าร่วมอบรม โปรดสำรองที่นั่งผ่านแบบตอบรับนี้ ผ่านมายังโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๖๔ ๖๘๗๗

หรือ Reply email มายัง pakorn.supanich@nectec.or.th

หรือเข้าไปกรอกใน https://docs.google.com/forms/d/1I91tieilFkBctf9WX4kX22LatihrbrpS3MKQ80Ao4fg/viewform

For more information: CLICK !!!

/*************** ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน ***************/

คำนำหน้า

ทพ. ทพญ. นาย นาง นางสาว

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

e-mail

สามารถเข้าร่วมอบรม ได้

/****************************************/

ปล: สำหรับทุกท่านที่เข้ารับการอบรมสามารถซื้อโปรแกรม CephSmile V2 ได้ในราคา 50 % ของราคาขายปกติ (ราคาปกติ 60,000 บาท)